ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

ગઈ કાલે ઓરિજિન્સ
અમારી પાસે સ્ટોકમાં 76 લાઇસન્સ છે

આંતરભાષીયSteamવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 1.99 રૂ. 189.95 વેચાણ

Yesterday Origins - ( BEST SELLING DIGITAL ITEMS UNDER 599 )

DEMO NOW AVAILABLE


In this demo, enjoy the two first chapters of the game for free!


ગેમ વિશે

OVERVIEW:


Discover the latest adventure from Pendulo Studios, creators of the Runaway series!

"Yesterday Origins" will take the immortal heroes, John Yesterday and his other half Pauline, not only across the world, but across history itself. This interwoven narration gives the plot its depth and richness.

It's 1481. In the dead of night, young John is publically humiliated and dragged through the street. He is imprisoned by the Spanish Inquisition under suspicion of witchcraft.

Later, he undergoes an alchemical transformation making him immortal. But something goes wrong, after each resurrection, John completely forgets who he is.

In the current day, John is living with Pauline in Paris his immortal partner. They are searching for an artefact that is needed to make the potion again. During their investigation, they will have to face dangerous new protagonists who want to steal their secrets...

KEY FEATURES :

  • Pendulo Studios: over 20 years of adventure gaming experience
  • An original story taking place over several different eras
  • A mix of different styles: investigation, thriller, adventure, occultism
  • Off-the-wall dark humor typical of the studio
  • Over 10 different places to visit, and over 50 backgrounds
  • More than 25 colorful characters
  • An original soundtrack
  • Adapted to mouse and controllers

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store