ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

The Sims 3: Into The Future
વર્ગ: મૂળ

અમારી પાસે સ્ટોકમાં 31 લાઇસન્સ છે

આંતરભાષીયમૂળવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 7.29 રૂ. 692.95 વેચાણ

The Sims 3: Into The Future - ( Origin )

Now your Sims have a brand-new playground. Jump through the time portal, gang, were off to the future!This world, hundreds of years from now, is a huge realm ripe with fresh experiences to live and hot technology to discover. Want your Sims to zoom around on hoverboards or jet packs ... or ride through the city in tube elevators and sleek monorails? No problem. That future is now. But this timeline isnt set. You have the freedom to jump from future to present. Witness for yourself how your Sims actions now can affect the world centuries away. One small tweak and your Sims could bring a meteoric Armageddon raining down. Wheres your utopia now?KEY FEATURES - Its the future: All the amenities of the distant future are at your Sims disposal. Hoverboards. Jet packs. Flying cars. New fashions and living arrangements. Enhance your Sims skills with all sorts of future tech! - Live in two time periods: Your Sims can go from present to future and back again. Each visit to the present can change the course of the future, so tread as lightly or as heavily as you want. - Build a Plumbot: Using the Create-a-Bot feature, you can now populate your Sims world with robotic pals of varying looks and personalities. Just be prepared for the consequences if you set one to evil!

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store