ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

Medal of Honor (Limited Edition)
વર્ગ: મૂળ

સ્ટોક આઉટ

આંતરભાષીયમૂળવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 7.29 રૂ. 692.95 વેચાણ

Medal of Honor (Limited Edition) - ( Origin )

Medal of Honor delivers a truly unique modern war experience an authentic look into todays war in Afghanistan through the lens of todays warrior, the Tier 1 Operator. Numbered in the low hundreds, this elite soldier is a living, breathing, precision instrument of war. They are experts in the application of violence.The Medal of Honor single-player campaign is being developed by Danger Close in close conjunction with Tier 1 Operators from the U.S. Special Operations Community to create the most authentic modern war experience ever. The campaign has been inspired by real Tier 1 Operators and real events.The Medal of Honor multiplayer is being developed by the world-class DICE studio, creators of the Battlefield franchise. Players are forced to rely on their raw skill and knowledge to survive intense close-quarters combat as they compete to rank up to Tier 1 Operator status. Played out on maps inspired by real locations, the multiplayer action supports 24 players and delivers realistic destruction, tactical support, and a weapon and customization system with modifications that generate hundreds of combinations.

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store