ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

Cities XL 2012
સ્ટોક આઉટ

enSteamવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 2.79 રૂ. 264.95 વેચાણ

Cities XL 2012 - ( BEST SELLING DIGITAL ITEMS UNDER 599 )

Cities XL 2012 allows players to become real urban planners, balancing economic & energy developments of their cities while managing transportation, housing, social services and recreational activities. Content is key to the new game, as Cities XL 2012 offers a staggering number of unique structures with over 1,000 in total.

The 60 huge 3D maps are entirely constructible and sport incredible detail. Cities XL 2012 offers more variety than any other city building-game. At the request of its fast-growing community, Cities XL 2012 is now open to modding and even features a special guide within the game to get players started. With these new tools, dedicated players can build and share their creations to their hearts' content!

  • More than 1000 different structure and buildings
  • 60 huge, constructible 3D maps
  • Find the right balance between economic & energy developments, manage transportation networks, housing, social services and recreational activities
  • Connect your cities in an immense trading network
  • Create and share new content thanks to new modding tools

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store