ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

કાર મિકેનિક સિમ્યુલેટર 2015
અમારી પાસે સ્ટોકમાં 77 લાઇસન્સ છે

આંતરભાષીયSteamવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 4.49 રૂ. 426.95 વેચાણ

Car Mechanic Simulator 2015 - ( BEST SELLING DIGITAL ITEMS UNDER 599 )

ફીચર્ડ ડીએલસી

http://store.steampowered.com/app/434910/
http://store.steampowered.com/app/434900/
http://store.steampowered.com/app/434901/


ગેમ વિશે

New cars, new tools, new options, more parts and much more fun in the next version of Car Mechanic Simulator! Take your wrench!

Create and expand your auto repairs service empire. Car Mechanic Simulator 2015 will take you behind the scenes of daily routine in car workshop.
Take on the role of the car mechanic and repair cars for your clients. Spend the earned money on expanding your workshop and improving your skills. Buy worn out cars, renovate them and sell with profit or become a famous car collector. If you manage your business well, you will surely succeed in the market.

Car Repairs

The essence of the game. It is your job. It is the way you get cash. It is the way you live... Ok, it is maybe not that important, anyway that is the basic activity in the game. Customer comes in and mysteriously says that his car is broken but he needs it for tomorrow. The clock starts right now.

Mission system

Jobs are generated randomly so you'll have to choose on which car you will work. It seems like there is a group of customers waiting in front of the workshop for the mechanic...
Additionally you can take limited amount of jobs in the same time and every one of them is time-restricted. With different difficulty and complexity levels and of course, different payment levels, wise management is the key here.

Workshop management

After whole day of hard work it is time to count your cash and then look around your business. What should I buy to improve my performance? What would attract more clients? You can always just buy more posters on the wall but it is not something called 'great investment' for such a serious business, right?

Car auctions

Speaking of investments.There is a chance for making even more money in the car auction house. Choose wisely, buy used or old cars and renovate them to sell with profit... Or, if you are one of those vintage car lovers, you can have your own collection.

Car Models

Cars are fully dismountable to the car frame with amazing level of detail. Every car is made of more than 200 interactive parts, which includes an interior, a car body and the whole engine

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store