ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

Burly Men at Sea
અમારી પાસે સ્ટોકમાં 183 લાઇસન્સ છે

આંતરભાષીયSteamવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 4.49 રૂ. 426.95 વેચાણ

Burly Men at Sea - ( BEST SELLING DIGITAL ITEMS UNDER 599 )

One of TIMEs top ten games of the year, Burly Men at Sea is a folktale about a trio of large, bearded fishermen who step away from the ordinary to seek adventure.

With gameplay halfway between a visual novel and a point-and-click adventure, the branching story carries its ungainly heroes into waters where lurk creatures from Scandinavian folklore and other misadventures. You play as storyteller and wayfinder, shaping a custom tale that begins again where it ends.

વિશેષતા


  • Branching Story: Play through multiple choice-driven adventures, each designed to be completed in a single sitting.
  • Innovative Controls: Shape the narrative through a unique, draggable viewport and your interactions within it.
  • Playful Aesthetic: Colorful art style with handcrafted animation, set to a whimsical original soundtrack inspired by the games Scandinavian setting.

ABOUT THE DEVELOPER


Burly Men at Sea is the second game from husband-and-wife team Brain&Brain, developed during their own adventures as nomads and erstwhile farmhands

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store