ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

Bug-N-Out
અમારી પાસે સ્ટોકમાં 50 લાઇસન્સ છે

enEUSteam

નિયમિત ભાવ રૂ. 2.79 રૂ. 264.95 વેચાણ

Bug-N-Out - ( BEST SELLING DIGITAL ITEMS UNDER 599 )Bug N Out is a coin-op style action arcade game that will bring you hours of non-stop action. No loading, no save games, just sit down and unleash your inner aggression defending the colonies of Earth from the onslaught of the insect horde!

  • Defend different planets from the oncoming bug infestation
  • Utilise an array of power-ups from speed boosts, to nuclear warheads!
  • Slowly unlock more dangerous enemies as you progress through the game
  • Intelligent game design will have you constantly on the edge of your seat

Can you survive the endless wave of alien invaders?

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store