ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

Battlefield 3: Aftermath
અમારી પાસે સ્ટોકમાં 8 લાઇસન્સ છે

આંતરભાષીયમૂળવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 2.29 રૂ. 217.95 વેચાણ

Battlefield 3: Aftermath - ( BEST SELLING DIGITAL ITEMS UNDER 599 )

Set amongst the shattered districts, streets and surrounding villages of a post-earthquake Tehran, Battlefield 3: Aftermath depicts a continuing struggle for supremacy and survival amongst the devastation.

With operational capacity severely compromised the opposing forces must adapt and engage in vertical and horizontal urban combat amongst the dust and rubble with cracks and fissures in the terrain providing unexpected cover and paths to objectives. Additional support comes in the form of heavily modified troop transports and civilian vehicles specially adapted to deliver deadly force to the enemy.

  • Deliver death in silence with the all new crossbow
  • Four new maps including Epicenter and Markaz Market that introduces a fresh, destructive take on urban combat
  • Three new vehicles modified to showcase ingenuity and firepower
  • New Scavenger game mode, an objective based Conquest mode where lost soldiers armed only with a pistol must search the environment to find more powerful weapons and increasing their chance for survival
  • New assignments, achievements and dog tags

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store