ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

Badland (GOTY)
અમારી પાસે સ્ટોકમાં 17 લાઇસન્સ છે

આંતરભાષીયSteamવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 2.99 રૂ. 283.95 વેચાણ

Badland (GOTY) - ( BEST SELLING DIGITAL ITEMS UNDER 599 )

Fly and survive through the Game-of-the-Year- winning world of BADLAND and discover an astonishing number of imaginative traps, puzzles and obstacles on the way.

9.5 / 10 - Games969 Challenging, fun and darn addictive
9 / 10 - IGN Hungary Impressive
9 / 10 - Gaming-age - "Shines brightly"
8.5 / 10 & the Joystick Award - SpieleTipps Highly recommendable
8.5 / 10 - WhatsYourTagBlog Awesome!
8 / 10 - GamingTrend - The multiplayer mode is fantastic
8 / 10 - WeGotThisCovered - Deliciously difficult
8 / 10 - TrueAchievements Hours of fun

With BADLAND: Game of the Year Edition, you get to experience the multi-award-winning action adventure like never before. Redesigned for Steam, BADLAND: GOTY Edition builds on the stunningly atmospheric, hand-painted graphics of the original BADLAND with enhanced, above Full-HD visuals, completely redesigned controls, over 15 hours of single player campaign and awesome multiplayer fun for up-to-four players with both local co-op & battle modes.

BADLAND is an atmospheric side-scrolling action adventure platformer set in a gorgeous forest full of various inhabitants, trees and flowers. Although the forest appears to be right out of a beautiful fairy tale, theres something terribly wrong. The player controls one of the forest dwellers to find out whats going on, and discovers an astonishing number of imaginative traps and obstacles on the way.

વિશેષતા:
- New: Level World added with over 40 000 levels
- New: New Day added - Welcome to Eternal Day with a new level every one to two weeks
- Side-scrolling action adventure platformer with innovative physics-based gameplay
- Local multiplayer awesomeness for up-to-4 players with co-op and battle modes.
- Single player campaign with 100 truly unique levels
- 100 multiplayer co-op levels and 27 battle levels
- Full Game Controller support
- New controls with full left/right/up/down control & all levels modified for the new controls
- Supports even 4 players on a single keyboard (old-school style) and any combination of keyboard and controllers
- Enhanced, above Full-HD graphics.
- 77 Achievements
- Cloud save & Steam ટ્રેડિંગ કાર્ડ્સ
- Leaderboards

અમને અનુસરો:
Facebook - http://www.facebook.com/badlandgame
Twitter - http://www.twitter.com/badlandgame
Blog - http://www.badlandgame.com

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store