ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

એસેસિન્સ ક્રિડ IV: બ્લેક ફ્લેગ (ડિલક્સ એડિશન)
સ્ટોક આઉટ

આંતરભાષીયયુપ્લેવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 12.29 રૂ. 1,167.95 વેચાણ

Assassins Creed IV: Black Flag (Deluxe Edition) - ( PC Video Games )

This pack contains new locations to discover and explore: Sacrifice Island, Black Island and Mystery Island. Find the hidden treasure chests to get access to new outfits and weapons for Edward, and figureheads and sails for you ship. Obtain new and exclusives costumes, pictures, titles, relics and emblems for multiplayer! The year is 1715. Pirates rule the Caribbean and have established their own lawless Republic where corruption, greediness and cruelty are commonplace.Among these outlaws is a brash young captain named Edward Kenway. His fight for glory has earned him the respect of legends like Blackbeard, but also drawn him into the ancient war between Assassins and Templars, a war that may destroy everything the pirates have built.Welcome to the Golden Age of Piracy.

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store