ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

એસ્સાસિન ક્રિડ II
અમારી પાસે સ્ટોકમાં 11 લાઇસન્સ છે

EUઆંતરભાષીયયુપ્લે

નિયમિત ભાવ રૂ. 8.79 રૂ. 835.95 વેચાણ

Assassin's Creed II - ( PC Video Games )

Assassins Creed 2 retains the core gameplay experience that made the first opus a resounding success and features new experiences that will surprise and challenge players. Assassins Creed 2 is an epic story of family, vengeance and conspiracy set in the pristine, yet brutal, backdrop of a Renaissance Italy. Ezio befriends Leonardo da Vinci, takes on Florences most powerful families and ventures throughout the canals of Venice where he learns to become a master assassin.

  • Ezio Auditore da Firenze is a young Italian noble who will learn the ways of the assassins after his family was betrayed and he looks to seek vengeance. He is a ladys man, a free soul with panache yet has a very human side to his personality. Through him, you become a master assassin.
  • Italy in the 15th century was less a country and more a collection of city-states where families with political and economic strength began to take leadership roles in cities like Florence and Venice. This journey through some of the most beautiful cities in the world takes place in a time in history where culture and art were born alongside some of the most auspicious stories of corruption, greed and murder.
  • You will be able to perform missions when you want and how you want in this open-ended world that brings back free-running and adds elements such as swimming and even flying to the adventure. The variety in gameplay adds another layer for you to truly play through the game any way you choose.
  • Discover a living, breathing world where every character is an opportunity for the player. Blending in with the crowd is easier, working with in-game characters provide ample rewards but can also lead to surprising consequences.
  • Perfect your skills to become a master assassin where you brandish new weapons, learn to disarm enemies then use their weapons against them and assassinate enemies using both hidden blades.

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store