ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

ટ્રાયલ્સ ફ્યુઝન
અમારી પાસે સ્ટોકમાં 50 લાઇસન્સ છે

આંતરભાષીયયુપ્લેવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 13.79 રૂ. 1,310.95 વેચાણ

Trials Fusion - ( PC Video Games )

The most ambitious Trials yet. EDGEThe next step in the franchise 's evolution. CVG Once the Trials bug has bitten you, it 's hard to go back. GameSpot Take on an unlimited array of platform-racing challenges in the unreal world of Trials Fusion. Using your skills to traverse across obstacle-laden, ramp-ridden courses, you must strive to set track records against the best Trials players around the globe. Whether youre racing alone, with friends, or in a global tournament, competition is always around you. And racing on official courses is just the beginning. A rich world of custom courses built by some of the most creative and skilled content creators in gaming awaits those who are continually searching for a new, insane track to conquer. And with long-term support of fresh features and content, the Trials experience will continue to expand and challenge players in new and exhilarating ways.

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store