ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

મહત્વપૂર્ણ પૃષ્ઠો અને નીતિઓ (ટી અને સી)

ત્વરિત ડિલિવરી - https://www.digicodes.in/pages/how-it-works
સેવાની શરતો - https://www.digicodes.in/pages/terms-of-service
રીફંડ નીતિ - https://www.digicodes.in/pages/refund-policy
ગોપનીયતા નીતિ - https://www.digicodes.in/pages/privacy-policy
ડિલિવરી નીતિ - https://www.digicodes.in/pages/delivery-policy
વિક્રેતા શરતો - https://www.digicodes.in/pages/seller-terms
અમારો સંપર્ક કરો - https://www.digicodes.in/pages/contact-us